Wettelijke vermeldingen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom>Praktisch>Wettelijke vermeldingen  Wettelijke bepalingen

Eigendom
Deze website is eigendom van :
Office de Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne.
35, rue du Ménil
08202 Sedan
Frankrijk

De algemene structuur van de website, tekst en afbeeldingen zijn eigendom van en vallen onder de redactionele verantwoordelijkheid van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van tekst of foto’s is ten strengste verboden zonder voorafgaande goedkeuring van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne.Ontwerp, uitvoering, hosting
Constellation

Fotocredits
B. GOUHOURY (Website bekijken)
S. GODARD
BUREAU VOOR TOERISME
S. ORTEGA-DUBOIS (Website bekijken)
DE STAD SEDAN
J.M. CHARLOT
       
Informatica en Vrijheden
De persoonlijke informatie die wordt verzameld door middel van een aanvraag op de website, is bestemd voor het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne, waarvan de website werd onderworpen aan een aangifte bij de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL). Onder de voorwaarden bepaald door de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, kunnen deze gegevens aanleiding geven tot het uitoefenen van het recht op toegang en rectificatie via een verzoek aan het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne. Telefoonnummer: +33 (0) 3 24 27 73 73. Intellectuele eigendomsrechten.

Alle elementen van de website van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne (met inbegrip van de geregistreerde handelsmerken, domeinnamen, tekst, grafismes, logo’s, foto’s en animaties, net als alle grafische en audiovisuele vormgevingen) zijn eigendom van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne, met uitzondering van de elementen afkomstig van partners.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor documenten die kunnen worden gedownload en tekstuele, iconografische of fotografische afbeeldingen. De reproductie, en/of imitatie, en/of representatie, en/of herverspreiding van de volledige website of een deel ervan op om het even welk elektronisch medium is strikt verboden tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

De informatie wordt louter verstrekt aan de bezoeker in zijn of haar persoonlijke hoedanigheid met het oog op een strikt persoonlijk gebruik. De niet-naleving van deze bepalingen kan worden beschouwd als een vorm van namaak en leidt tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van elke overtreder.

Voorts zijn ook de gegevensbanken beschermd uit hoofde van het toepasselijk recht inzake gegevensverzameling. Dit impliceert dat elke totale of gedeeltelijke extractie of poging tot extractie van de gegevens op de website van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van elke overtreder.
     
Merkenrecht
De naam Office de Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne, de domeinnaam http://www.tourisme-sedan.fr, het logo van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne ... zijn handelsmerken geregistreerd door het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne. Andere merken mogen worden geciteerd indien uitdrukkelijk overeengekomen met de eigenaar of, bij gebreke hiervan, als eenvoudige aanduiding van producten of diensten die door het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne aan hun bezoekers worden aangeboden. De reproductie, en/of imitatie, en/of representatie, en/of herverspreiding van deze geregistreerde handelsmerken zonder voorafgaande goedkeuring van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne of hun respectievelijke eigenaar, wordt beschouwd als een vorm van namaak.
     
Hypertextkoppelingen
Het aanmaken van een hypertextkoppeling naar de website http://www.tourisme-sedan.fr vraagt om een voorafgaande toestemming van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne. U kunt hiervoor contact opnemen met het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne. Zo’n koppeling kan, mits goedkeuring, via verscheidene middelen worden geplaatst, met uitzondering van media die informatie verspreiden met een politiek, religieus, pornografisch of xenofoob karakter of die de gevoeligheid van de meerderheid nadelig kan beïnvloeden of ingaat tegen de wettelijke bepalingen van kracht. In dat verband behoudt het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne zich het recht voor om zich te verzetten tegen elke koppeling die werd aangemaakt zonder hun goedkeuring en die schade kan toebrengen aan hun imago, activiteiten, waarden, reputatie of bekendheid.

Het gebruik van het logo van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne – verbonden aan een hypertekstkoppeling – vereist een uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van het Bureau voor Toerisme van Chalreville / Sedan en Ardenne. In feite vereist de technische uitvoering hiervan enerzijds de naleving van een grafisch handvest en anderzijds de goedkeuring van een specifieke grafische positionering.

Het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het ter beschikking stellen van partnerwebsites die over een hypertekstkoppeling beschikken via de website http://www.tourisme-sedan.fr, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten, diensten enz. die beschikbaar zijn op deze websites of via deze websites.

     
Aansprakelijkheid van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne
De internaut maakt op eigen risico gebruik van de website van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne. Het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indrecte schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne of alle gekoppelde websites. De inhoud van de website wordt weergegeven zonder enige garantie van welke aard dan ook. Alle informatie op de website van het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne heeft een louter informatief karakter en kan niet worden beschouwd als een vast, precies of ondubbelzinnig contractueel aanbod van producten of diensten aangeboden door het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne of leden behorend tot de Franse Kamer van Koophandel en Nijverheid.


Toepasselijk recht
Deze website is onderworpen aan de Franse wetgeving. De oorspronkelijke taal gebruikt op deze website is Frans. De website kan ter informatie echter ook worden aangeboden in andere talen. In het geval van geschil zijn enkel de Franse rechtbanken bevoegd.
     
Website-updates
De website wordt regelmatig bijgewerkt door het Bureau voor Toerisme van Charleville / Sedan en Ardenne. Ook de wettelijke bepalingen kunnen bijgevolg op elk ogenblik worden gewijzigd. De gebruiker wordt dan ook gevraagd om deze zo vaak mogelijk te raadplegen om zich hierover te informeren.